Privacyverklaring

Algemeen

Box 2, gevestigd aan Van Coothplein 41 A, 4811 ND BREDA, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens Box 2

Box 2
Van Coothplein 41A
4811 ND BREDA
www.box2.nl
info@box2.nl

Contactgegevens Functionaris Gegevensbescherming (FG):

De Functionaris Gegevensbescherming van Box 2 is Frank T.H. Kanen LL.M
Email: frank@box2.nl
Telefoon: +31 (0)6-24160318

Persoonsgegevens die wij verwerken

Box 2 verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de (bijzondere en/of gevoelige) persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer
– burgerservicenummer (BSN)
– gegevens met betrekking tot inkomsten en vermogen

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Box 2 verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling
– Box 2 verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Box 2 neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Box 2) tussen zit. Box 2 gebruikt mogelijk de volgende computerprogramma’s of –systemen (afhankelijk van jouw individuele situatie):

Programma/Systeem Reden voor gebruik Type Data
Google – Gmail (G Suite) Emailprogramma Emailverkeer (o.a. facturen)
Dropbox Dataopslag Documenten (o.a. facturen)
Basecone Dataopslag Documenten
Twinfield Boekhoudsoftware Financiële data
Fiscaal Gemak Aangiftesoftware Persoonlijke + Financiële Data
Android Software van telefoon Persoonsgegevens
WhatsApp Communicatie Persoonlijke + Financiële Data

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Box 2 bewaart je persoonsgegevens op grond van wettelijke regels minimaal 7 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden

Box 2 deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Box 2 blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Box 2 jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Box 2 gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Box 2 en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@box2.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Box 2 wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Box 2 neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@box2.nl.